Hole_9_aankomst.jpg hole_5_afslag.JPG header_schaerweijde.jpg vijver2.JPG
 

Hockeycontributie 2019-2020

De contributie bedragen worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In deze bedragen is een bijdrage inbegrepen bestemd voor de Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS) voor het beschikbaar stellen van gebouwen en terreinen aan de leden van de vereniging. Tevens is een bijdrage inbegrepen bestemd voor de KNHB.


Tijdens de ALV van 16 juni 2015 is besloten tot een tijdelijke toeslag contributiebijdrage (€ 20,- per jaar, gedurende 5 jaar met ingang van seizoen 2015-2016 en tot en met seizoen 2019-2020). Deze wordt in rekening gebracht met als doel om het eigen vermogen van de vereniging te versterken.

Indien u vragen heeft over uw contributie bijdrage of andere vragen betreffende contributiezaken, kunt u contact opnemen met de contributie administratie via e-mail: [email protected]. Tijdens de ALV van 26 juni 2018 zijn de onderstaande contributie tarieven vastgesteld.


Contributiebedragen 2019-2020

Contributie (€)

Entree (€)

Clubshirt (€) **

SENIOREN

Senioren, Veteranen

432

190

35

Veterinnen Dinsdag

300

95

35

Jonge Senioren van 18 t/m 25 jaar

310

-

35

Duo-lidmaatschap*

290

110

35

Trimhockey

255

110

-

Trimhockey + 6 wedstrijden ***

255

110

35

Trainingsleden

260

110

-

Zaalhockey (alleen in combinatie)

60

-

-

JUNIOREN 

Lijn A t/m D

378

170

35

Zaalhockey A t/m D (alleen in combinatie)

120

-

-

JONGSTE JEUGD 

E6- en E8-Lijn (mini's en maxi’s)

378

170

35

F-lijn

285

170

35

Benjamins

240

170

35

Funkey

235

****

-

Zaalhockey E6 en E8-tallen(alleen in combinatie)

120

-

-

Zaalhockey F-jes (alleen in combinatie)

50

-

-

G-Hockey

G-hockey

150

0

35

OVERIG

Toeslag veld 1e teams A t/m D

215


Toeslag veld 2e teams A

100


Toeslag veld 2e teams B

115


Toeslag veld 2e teams C en D

185


Toeslag veld 1e en 2e teams E8-tallen

-


 


Toeslag zaal 1e teams A t/m D

125


Toeslag zaal 2e teams A t/m D

65


Toeslag zaal 1e en 2e teams E8-tallen

-


Tijdelijke toeslag 2015-2020 

20


ALGEMEEN


Ondersteunende leden

25


* Regels duolidmaatschap:

 • 2 leden van hetzelfde team met een leeftijd boven de 35 jaar mogen, uiteraard met toestemming van het team, schriftelijk een verzoek indienen tot een gecombineerd duo-lidmaatschap, via de ledenadministratie ([email protected]); indien het nieuwe leden betreft schrijven zij zich in op de Schaerweijde-site, met vermelding duolidmaatschap en welke duo-partner;
 • Beide (aspirant-)leden moeten daarbij duidelijk de reden aangeven waarom het voor hen slechts beperkt mogelijk is wedstrijden te spelen (bijvoorbeeld weekenddiensten, werk gerelateerd, wekelijks verblijf in het buitenland, etc);
 • Slechts een van beide spelers/speelsters mag per wedstrijd van het betreffende team meespelen;
 • 2 spelers/speelsters vormen dus samen 1 volwaardig lid, en het team moet daarbij voldoende leden behouden;
 • Het bestuur beoordeelt elk verzoek voor een duolidmaatschap individueel, kijkt daarbij naar de capaciteit van het betreffende team en neemt een beslissing;
 • Honorering in het verleden geeft geen garantie voor honorering van een dergelijk verzoek voor het komende seizoen;
 • Misbruik van deze contributievorm wordt bestraft;
 • De jaarlijks vast te stellen contributie is meer dan de helft van een individueel senior/veteranen-lidmaatschap i.v.m. volledige afdracht aan de KNHB en LISA; 

** Alle leden met speelrecht zijn verplicht in het door de club vastgestelde clubshirt te spelen. Het shirt wordt aan junioren 1 keer per 2 jaar verstrekt, aan senioren 1 keer per 5 jaar; betaling van € 35,00 ook 1 keer per 2 resp. 5 jaar.
NB: Met ingang van seizoen 2017-2018 speelt de hele jeugd van Schaerweijde in een nieuw clubshirt van het merk The Indian Maharadja. Spelers die in seizoen 2016-2017 al een shirtbijdrage van € 35,- hebben betaald, betalen in seizoen 2017-2018 slechts € 17,50 voor de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019. Zij hoeven dus in 2018-2019 niet opnieuw een shirtbijdrage te betalen. Keepers kunnen voor de shirtbijdrage het keepershirt aanschaffen.

*** Met een Trim +6 wedstrijden - lidmaatschap krijg je speelrecht voor 6 wedstrijden per seizoen. Dit is bedoeld voor spelers die incidenteel wedstrijden meespelen met een senioren- of veteranenteam. Als de speler in de loop van het seizoen toch meer dan 6 wedstrijden meespeelt, wordt het lidmaatschap omgezet naar een regulier senioren-/veteranen lidmaatschap en wordt het verschil in tarief voor contributie en entreegeld nog extra in rekening gebracht.

De contributie categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende bondsjaar:

 • Leden die voor 1 oktober 26 jaar of ouder zijn Senioren
 • Leden die voor 1 oktober 18 jaar of ouder zijn maar nog geen 26 jaar zijn Jonge Senioren
 • Leden die voor 1 oktober 16 jaar of ouder zijn maar nog geen 18 jaar zijn Junior A
 • Leden die voor 1 oktober 14 jaar of ouder zijn maar nog geen 16 jaar zijn Junior B
 • Leden die voor 1 oktober 12 jaar of ouder zijn maar nog geen 14 jaar zijn Junior C
 • Leden die voor 1 oktober 10 jaar of ouder zijn maar nog geen 12 jaar zijn Junior D
 • Leden die voor 1 oktober 9 jaar of ouder zijn maar nog geen 10 jaar zijn Junior E8
 • Leden die voor 1 oktober 8 jaar of ouder zijn maar nog geen 9 jaar zijn Junior E6
 • Leden die voor 1 oktober 7 jaar of ouder zijn maar nog geen 8 jaar zijn Junior F
 • Leden die voor 1 oktober 6 jaar of ouder zijn maar nog geen 7 jaar zijn Junior Benjamin
 • Leden die voor 1 oktober 5 jaar of ouder zijn maar nog geen 6 jaar zijn Junior Funkey

 

Entreegeld

Elk nieuw lid betaalt entreegeld, met uitzondering van jonge senioren en ondersteunende leden. Bent u reeds eerder lid geweest van Schaerweijde hockey en is dit korter dan 10 jaar geleden, dan hoeft u niet opnieuw entreegeld te betalen.

Bij aanmelding en plaatsing tijdens het lopende seizoen dient u altijd het volledige entreegeld te betalen.

**** Entreegeld wordt geïnd bij doorstroom naar Benjamins.


Inning contributiebedragen

- De standaard betaling is door middel van automatische incasso.

- Indien u geen toestemming tot automatische incasso aan ZSV Schaerweijde verstrekt, zal er per seizoen € 30,00 administratiekosten boven op uw factuurbedrag in rekening worden gebracht.

- Automatische incasso verplicht het lid te zorgen voor voldoende saldo, om te zorgen dat automatische incasso ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Tevens is het lid verplicht ZSV Schaerweijde een correct en actueel rekeningnummer door te geven. Bij de 2e en volgende stornering van de incasso, zal een bedrag van € 30 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Uiterlijk 31 oktober van het desbetreffende seizoen dient het hele contributie bedrag aan ZSV Schaerweijde te zijn betaald.

-De automatische incasso zal in drie termijnen plaatsvinden, in de maanden augustus, september en oktober.

- In geval van stornering, zal het termijnbedrag van de incasso de volgende termijn nogmaals worden meegenomen voor incasso.

- Voor leden die niet via automatische incasso betalen, moet de contributie uiterlijk op 31 oktober van het desbetreffende seizoen zijn bijgeschreven op de contributie rekening van ZSV Schaerweijde. Na die datum wordt een extra boete van € 30,00 in rekening gebracht.

- Wordt u lid na 1 oktober van het desbetreffende seizoen, dan zal de contributie in 1 keer van uw rekening worden afgeschreven.

- Bij deelname aan zaalhockey zal deze contributie apart worden gefactureerd en geïnd. De inning vindt plaats in 1 termijn in de maand januari.

- Wanneer een lid ook na aanmaningen in gebreke blijft, wordt de inning uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor het betreffende lid. Tevens zal de naam van het betreffende lid kenbaar gemaakt worden binnen de vereniging. Het speelrecht van het betreffende lid wordt opgeschort totdat de contributie en de gemaakte kosten volledig betaald zijn.

- Indien een jeugdlid na 1 april van een seizoen opzegt, is er een volledige contributie verplichting voor het volgende seizoen. Het zelfde geldt voor senioren, bij de opzegdatum na 1 juni.

- Restitutie wordt in principe niet verleend. In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen ontslaan het lid niet van de verplichting tot het betalen van de volledige contributie voor een seizoen en geven geen formeel recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie.

- In zeer bijzondere gevallen en om zwaar wegende redenen kan er in overleg met de penningmeester mogelijk een regeling worden getroffen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de penningmeester van het hockeybestuur. Restitutie aanvragen dienen in hetzelfde verenigingsjaar te worden ingediend. Aanvragen na 1 maart van enig verenigingsjaar worden niet meer in behandeling genomen.

- Niet gerestitueerd worden de vaste afdrachten aan de SAS en KNHB, de administratiekosten, de entreegelden en de toeslagen voor de 1e en 2e lijns teams. Van de bedragen die - na aftrek van genoemde kosten - overblijven, wordt, indien tot restitutie wordt besloten, het volgende gerestitueerd:

Voor 15 september: 100% van het restbedrag contributie

Voor 1 december: 50% van het restbedrag contributie

Voor 1 maart: 25% van het restbedrag contributie

- Het bankrekeningnummer van ZSV Schaerweijde Hockey tbv inning contributie is NL81ABNA0469085185.

-De factuur voor de contributie wordt in augustus per mail verstuurd, naar het e-mailadres dat bij Schaerweijde bekend is. Wordt de factuur om welke reden dan ook niet ontvangen, dan ontslaat dat een lid niet van de betaalplicht.

 

Voor informatie inzake contributie kunt u terecht bij [email protected]

Voor het downloaden van het automatische incasso formulier, klik hier.