hole_5_afslag.JPG Hole_9_aankomst.jpg header_schaerweijde.jpg vijver2.JPG
 

Hockeycontributie 2020-2021

De contributiebedragen worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In de contributie is een bijdrage inbegrepen bestemd voor de Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS) voor het beschikbaar stellen van gebouwen en terreinen aan de leden van de vereniging. Tevens is er een bijdrage inbegrepen bestemd voor de KNHB. 

Indien u vragen heeft over uw contributiebijdrage of andere vragen betreffende contributiezaken, kunt u contact opnemen met de contributie-administratie via e-mail: [email protected]. Tijdens de ALV van 26 juni 2019 zijn de onderstaande contributie tarieven vastgesteld.


Contributiebedragen 2020-2021

Contributie (€)

Entree (€)

Clubshirt (€) **

SENIOREN

Senioren, Veteranen

432

190

35

Veterinnen Dinsdag

300

95

35

Jonge Senioren van 18 t/m 25 jaar

310

-

35

Duo-lidmaatschap*

290

110

35

Trimhockey

255

110

-

Trimhockey + 6 wedstrijden ***

255

110

35

Trainingsleden

260

110

-

Zaalhockey (alleen in combinatie)

60

-

-

JUNIOREN 

Lijn A t/m D

378

170

35

Zaalhockey A t/m D (alleen in combinatie)

120

-

-

JONGSTE JEUGD 

E6- en E8-Lijn (mini's en maxi’s)

378

170

35

F-lijn

285

170

35

Benjamins

240

170

35

Funkey

235

****

-

Zaalhockey E6 en E8-tallen(alleen in combinatie)

120

-

-

Zaalhockey F-jes (alleen in combinatie)

50

-

-

G-Hockey

G-hockey

150

0

35

OVERIG

Toeslag veld 1e teams A t/m C

215


Toeslag veld 2e teams A

100


Toeslag veld 2e teams B

115


Toeslag veld 2e teams C 

185


Toeslag veld 1e en 2e teams E8-tallen

-


 


Toeslag zaal 1e teams A t/m C

125


Toeslag zaal 2e teams A t/m C

65


Toeslag zaal 1e en 2e teams E8-tallen

- 


ALGEMEEN


Ondersteunende leden

25


* Regels duolidmaatschap:

 • Twee leden van hetzelfde team met een leeftijd boven de 35 jaar mogen, uiteraard met toestemming van het team, schriftelijk een verzoek indienen tot een gecombineerd duolidmaatschap, via de ledenadministratie ([email protected]); indien het nieuwe leden betreft schrijven zij zich in op de Schaerweijde-site, met vermelding duolidmaatschap en welke duopartner;
 • Beide (aspirant-)leden moeten daarbij duidelijk de reden aangeven waarom het voor hen slechts beperkt mogelijk is wedstrijden te spelen (bijvoorbeeld weekenddiensten, werkgerelateerd, wekelijks verblijf in het buitenland, etc);
 • Slechts een van beide spelers/speelsters mag per wedstrijd van het betreffende team meespelen;
 • Twee spelers/speelsters vormen dus samen 1 volwaardig lid, en het team moet daarbij voldoende leden behouden;
 • Het bestuur beoordeelt elk verzoek voor een duolidmaatschap individueel, kijkt daarbij naar de capaciteit van het betreffende team en neemt een beslissing;
 • Honorering in het verleden geeft geen garantie voor honorering van een dergelijk verzoek voor het komende seizoen;
 • Misbruik van deze contributievorm wordt bestraft;
 • De jaarlijks vast te stellen contributie is meer dan de helft van een individueel senior/veteranen-lidmaatschap i.v.m. volledige afdracht aan de KNHB en LISA; 

** Alle leden met speelrecht zijn verplicht in het door de club vastgestelde clubshirt te spelen. Het shirtvoucher (deze kan ingeleverd worden bij Sunny Camp) wordt aan junioren 1 keer per 2 jaar en aan senioren 1 keer per 5 jaar verstrekt. De betaling van € 35,00 gaat via de contributie. Keepers kunnen voor de shirtvoucher het keepershirt aanschaffen. 

NB: Met ingang van seizoen 2017-2018 speelt de hele jeugd van Schaerweijde in een nieuw clubshirt van het merk The Indian Maharadja. 

*** Met een Trim +6 wedstrijden - lidmaatschap krijg je speelrecht voor 6 wedstrijden per seizoen. Dit is bedoeld voor spelers die incidenteel wedstrijden meespelen met een senioren- of veteranenteam. Als de speler in de loop van het seizoen toch meer dan 6 wedstrijden meespeelt, wordt het lidmaatschap omgezet naar een regulier senioren-/veteranen lidmaatschap en wordt het verschil in tarief voor contributie en entreegeld nog extra in rekening gebracht.

De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende bondsjaar:

 • Leden die voor 1 oktober 26 jaar of ouder zijn Senioren
 • Leden die voor 1 oktober 18 jaar of ouder zijn maar nog geen 26 jaar zijn Jonge Senioren
 • Leden die voor 1 oktober 16 jaar of ouder zijn maar nog geen 18 jaar zijn Junior A
 • Leden die voor 1 oktober 14 jaar of ouder zijn maar nog geen 16 jaar zijn Junior B
 • Leden die voor 1 oktober 12 jaar of ouder zijn maar nog geen 14 jaar zijn Junior C
 • Leden die voor 1 oktober 10 jaar of ouder zijn maar nog geen 12 jaar zijn Junior D
 • Leden die voor 1 oktober 9 jaar of ouder zijn maar nog geen 10 jaar zijn Junior E8
 • Leden die voor 1 oktober 8 jaar of ouder zijn maar nog geen 9 jaar zijn Junior E6
 • Leden die voor 1 oktober 7 jaar of ouder zijn maar nog geen 8 jaar zijn Junior F
 • Leden die voor 1 oktober 6 jaar of ouder zijn maar nog geen 7 jaar zijn Junior Benjamin
 • Leden die voor 1 oktober 5 jaar of ouder zijn maar nog geen 6 jaar zijn Junior Funkey

Entreegeld

Elk nieuw lid betaalt entreegeld, met uitzondering van jonge senioren en ondersteunende leden. Bent u reeds eerder lid geweest van Schaerweijde hockey en is dit korter dan 10 jaar geleden, dan hoeft u niet opnieuw entreegeld te betalen.

Bij aanmelding en plaatsing tijdens het lopende seizoen dient u altijd het volledige entreegeld te betalen.

**** Entreegeld wordt geïnd bij doorstroom naar Benjamins.

Inning contributiebedragen 

 • De standaard betaling is door middel van automatische incasso. 
 • Indien u geen toestemming tot automatische incasso aan ZSV Schaerweijde verstrekt, zal er per seizoen € 30,00 administratiekosten boven op uw factuurbedrag in rekening worden gebracht. 
 • Automatische incasso verplicht het lid te zorgen voor voldoende saldo, om te zorgen dat automatische incasso ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Tevens is het lid verplicht ZSV Schaerweijde een correct en actueel rekeningnummer door te geven. Bij de 2e en volgende stornering van de incasso, zal een bedrag van € 30,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Uiterlijk 31 oktober van het desbetreffende seizoen dient het hele contributie bedrag aan ZSV Schaerweijde te zijn betaald. 
 • De automatische incasso zal in drie termijnen plaatsvinden, in de maanden augustus, september en oktober. 
 • In geval van stornering, zal het termijnbedrag van de incasso de volgende termijn nogmaals worden meegenomen voor incasso. 
 • Voor leden die niet via automatische incasso betalen, moet de contributie uiterlijk op 31 oktober van het desbetreffende seizoen zijn bijgeschreven op de contributierekening van ZSV Schaerweijde. Na die datum wordt een extra boete van € 30,00 in rekening gebracht. 
 • Wordt u lid na 1 oktober van het desbetreffende seizoen, dan zal de contributie in 1 keer van uw rekening worden afgeschreven. 
 • Bij deelname aan zaalhockey zal deze contributie apart worden gefactureerd en geïnd. De inning vindt plaats in 1 termijn in de maand januari. 
 • Wanneer een lid ook na aanmaningen in gebreke blijft, wordt de inning uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor het betreffende lid. Tevens zal de naam van het betreffende lid kenbaar gemaakt worden binnen de vereniging. Het speelrecht van het betreffende lid wordt opgeschort totdat de contributie en de gemaakte kosten volledig betaald zijn. 
 • Indien een jeugdlid na 1 april van een seizoen opzegt, is er een volledige contributie verplichting voor het volgende seizoen. Hetzelfde geldt voor senioren, bij de opzegdatum na 1 juni. 
 • Restitutie wordt in principe niet verleend. In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen ontslaan het lid niet van de verplichting tot het betalen van de volledige contributie voor een seizoen en geven geen formeel recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie.
 • In zeer bijzondere gevallen en om zwaar wegende redenen kan er, in overleg met de penningmeester, mogelijk een regeling worden getroffen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de penningmeester van het hockeybestuur. Restitutie-aanvragen dienen in hetzelfde verenigingsjaar te worden ingediend. Aanvragen na 1 maart van enig verenigingsjaar worden niet meer in behandeling genomen.
 • Niet gerestitueerd worden de vaste afdrachten aan de SAS en KNHB, de administratiekosten, de entreegelden en de toeslagen voor de 1e en 2e lijnsteams. Van de bedragen die - na aftrek van genoemde kosten - overblijven, wordt, indien tot restitutie wordt besloten, het volgende gerestitueerd:
        -     Voor 15 september: 100% van het restbedrag contributie
        -     Voor 1 december: 50% van het restbedrag contributie
        -     Voor 1 maart: 25% van het restbedrag contributie.
 • Het bankrekeningnummer van ZSV Schaerweijde Hockey tbv inningcontributie is NL81ABNA0469085185.
 • De factuur voor de contributie wordt in augustus per mail verstuurd, naar het emailadres dat bij Schaerweijde bekend is. Wordt de factuur om welke reden dan ook niet ontvangen, dan ontslaat dat een lid niet van de betaalplicht.

Voor informatie inzake contributie kunt u terecht bij [email protected]

Voor het downloaden van het automatische incassoformulier, klik hier.