header-schaer-website-v6.jpg
 

Vier de zomer!

HB = hockeybestuur  |  8-7-2019

Op 25 juni 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van ZSV Schaerweijde plaatsgevonden. De hoofdmoot van de agenda betrof het jaarverslag en beleid voor het seizoen 2019/2020 van het Hockeybestuur alsmede de begroting van de vereniging. Het is geen geheim dat het een roerige vergadering was waarbij veel dialoog heeft plaatsgevonden en is gesproken over een gewenste vernieuwing in een aantal aspecten van de Hockey afdeling. Dit betreft voornamelijk het gemis aan stemrecht voor ouders van hockeyende kinderen, het gewenste inzicht in en begrip van financiële stromen, de kwaliteit van de training van de Jongste Jeugd en Breedte Jeugd en het Selectiebeleid en Prestatiedruk in de D-lijn. 

 

We hebben zo onder meer besloten te onderzoeken hoe het gemis aan stemrecht kan worden ondervangen met aanpassingen van de statuten op dit vlak en dit zo mogelijk al voor de november ALV te hebben geëffectueerd. Dit is in het verleden ook eens onderzocht en daar is toen het ondersteunende lidmaatschap uit voortgekomen, wellicht is het nu zaak een stap verder te zetten. In algemene zin zou ik het een goede zaak vinden als de gehele verenigingsdemocratie eens tegen het licht wordt gehouden. Zit de jaarplanning van beleidsvorming, begroting en jaarrekening wel goed in elkaar? Of willen we meer ruimte maken voor een gesprek met elkaar over beleid voordat we de begroting vaststellen en reeds verplichtingen aangaan?

 

Direct na de zomer zal een extra avond worden gepland voor geïnteresseerden om het inzicht in de financiële stromen te vergroten en wij zijn blij dat de eerste vragenstellers zich inmiddels hebben gemeld met een aanbod om mee te denken en helpen. Wij zullen op korte termijn een datum prikken en deze tijdig communiceren.

 

Zo hebben we ook afgesproken een commissie in te stellen die in nauwe samenwerking met onze leden de intensivering en/of vernieuwing op het vlak van trainingen van de Jongste Jeugd en Breedte Jeugd en het Selectiebeleid en Prestatiedruk in de D-lijn gaat onderzoeken en een advies hieromtrent zal uitbrengen aan de ALV van november 2019. Nog voor de zomer zullen we de commissieleden bekend maken. We zijn op dit moment in gesprek met een beoogd voorzitter van deze commissie die op een breed draagvlak binnen de vereniging kan rekenen. Hij heeft aangegeven de hand te willen hebben in de samenstelling van deze commissie en dat hij het procesontwerp voor het onderzoeken ook als commissie zelf wenst op te pakken. Gegeven het feit dat het een commissie van de ALV is, lijkt ons dit ook de juiste gang van zaken en laten wij als Hockeybestuur dat ook in vertrouwen los. Zodra deze commissie is samengesteld en zij haar werkzaamheden ter hand neemt, zullen wij u daar over informeren.


Het Hockeybestuur heeft aangegeven maximaal € 50.000,— vrij te willen maken uit de begroting van 2019/2020 om na besluitvorming in de ALV van november 2019 reeds in het komende seizoen uitvoering te kunnen geven aan deze intensivering en/of vernieuwing. Als kapstok voor dit onderzoek wordt de op 22 juni jongstleden gepresenteerde Visie op de Ontwikkeling van Hockeyers, 6 x Vooruit in Hockey gehanteerd. De sheets die op de ALV zijn gepresenteerd vindt u achter de inlog op de website van Schaerweijde.

 

Nu de teamindelingen bekend zijn, heeft ook de KNHB de poule-indelingen bekend gemaakt en vinden de eerste oefenpartijtjes in de nieuwe samenstelling al plaats. Ook zijn kennismakingsbijeenkomsten met de nieuwe teams gepland. Mooi, maar ga allen ook vooral genieten van een mooie en zorgeloze zomer!

 

Wij zijn ook bezig met het plannen van een seizoenstart, met kennismaking, BBQ, teamfoto’s maken en sport en spel, einde zomervakantie en voordat de competitie weer begint. Vooralsnog gaan we uit van zaterdag 31 augustus 2019, meer info volgt in een volgende nieuwsbrief of op de app en site. Wij zien jullie dan graag uitgerust en voorzien van mooie verhalen terug.

 

En ‘last but not least’ feliciteren wij ook via deze weg Jacqueline Bloem, Edgar Fortunati, Ernst van Splunter, Astrid Buijssen en Marianne den Engelsman met hun benoeming als Lid van Verdienste!

 

Alex van Reeuwijk

Voorzitter Hockey ZSV Schaerweijde

Nieuwsafbeelding