header-schaer-website-v6.jpg
 

Vacatureoverzicht

Een vereniging als Schaerweijde kan niet zonder vrijwilligers. 

We zijn een vereniging voor en door leden, zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan. En het is juist zo leuk om samen met andere vrijwilligers ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt!

Wij zijn dan ook dringend op zoek naar ouders/spelers die zich willen inzetten voor onze vereniging:

 • Penningmeester Verenigingsbestuur Omni
 • Hockey Bestuurslid Jongste Jeugd
 • Technisch coördinator Meisjes A
 • Commissielid SCA
Wij hopen dan ook dat jullie, ouders van onze jeugd of zelf spelend bij Schaerweijde, jullie steentje willen bijdragen en ons komen helpen. Meer handen maken meer werk.

Meld je nu aan bij [email protected] en laat ons weten wat je graag zou willen doen.

Schaerweijde Hockeybestuur


VACATURE: Penningmeester Verenigingsbestuur Omni


Ben jij degene die verder wil bouwen aan een financieel gezond Schaerweijde? 

Dan is deze bestuursfunctie beslist iets voor jou!

 

Z.S.V. Schaerweijde is de grootste sportvereniging in Zeist en omstreken met ruim 2500 leden, die de golf- en/of hockeysport beoefenen. De vereniging bestaat uit twee afdelingen die ieder hun eigen afdelingsbestuur hebben. Overkoepelend is er een Verenigingsbestuur Omni.

 

De huidige penningmeester heeft besloten na bijna acht jaar zijn werkzaamheden over te dragen. Daarom is de vereniging op zoek naar een nieuwe Penningmeester Verenigingsbestuur Omni.

 

De penningmeester maakt deel uit van het Verenigingsbestuur, bestaande uit zes leden (voorzitter, secretaris, bestuurslid horeca en beide voorzitters van de golf- en hockey- afdeling). Dit bestuur heeft onder andere als aandachtsgebieden de exploitatie van de horeca, de accommodatie, de verbinding tussen de afdelingen, de lange termijn visie van de vereniging, contacten met de gemeente en bankier, en andere aangelegenheden die de vereniging als geheel aangaan.

 

De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën van de vereniging. De penningmeester heeft veelvuldig contact met de penningmeesters van de afdelingen hockey en golf, die mede verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid van de vereniging.

 

Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of verantwoordelijk zijn voor de diverse financiële aangelegenheden binnen de vereniging.

 

Functie-inhoud

De penningmeester:

-        draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering;

-        neemt initiatief en maakt samen met de penningmeesters golf en hockey een begrotingsvoorstel en signaleert tijdig afwijkingen ten opzichte van de begroting;

-        is verantwoordelijk voor de te voeren administratie, die verwerkt wordt door een extern administratiekantoor;

-        brengt per kwartaal een rapport uit van de financiële stand van zaken en maakt periodieke financiële overzichten en het financieel jaarverslag met hulp van het extern administratiekantoor;

-        is verantwoordelijk voor de beheersing van de liquiditeitspositie van de vereniging en verzorgt de betalingen;

-        onderhoudt contacten met de besturen van de stichting sponsoring, de stichting accommodatie en de stichting business club 32, en ook de accountant, de belastingdienst en de bank.

 

Functie eisen

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en zich conformeert aan het beleid en de visie van de vereniging. Daarnaast is financiële deskundigheid een vereiste (beleid, processen, administratief, advies en belasting-aangelegenheden). Gezien de omvang en complexiteit is het belangrijk gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, stressbestendig, leidinggevende kwaliteiten en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden. 

 

Tijdsbesteding

Gemiddeld 10 à 12 uur per week:

• Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering;

• Formeel 2x jaarvergadering;

• Opstellen financiële overzichten, voeren overleg met administratiekantoor etc.;

• Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per week voor informele contacten;

• Telefonische en mail contacten enkele uren per week.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Verenigingsbestuur Omni Roel Hart op 06-21284856 of [email protected] of met de huidige penningmeester Eelco Craanen op 0629086856 of [email protected]VACATURE: Hockey Bestuurslid Jongste Jeugd


Functie

BESTUURSLID JONGSTE JEUGD

Plaats in de organisatie

Het bestuurslid Jongste Jeugd maakt deel uit van het hockeybestuur. Hij/zij wordt door de ledenvergadering benoemd op voordracht van het zittende bestuur, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en is dan herkiesbaar.

Korte omschrijving

Het bestuurslid Jongste Jeugd is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de Jongste Jeugd (E8/maxi’s, E6/mini’s, F-jes, benjamins, funkey’s)  van Schaerweijde hockey. Hij/zij voert bestuurstaken uit en ondersteunt de commissies die onder hem/haar vallen op het gebied van technisch beleid, trainingen, teamsamenstelling en selecties, vaststelling (hoofd)trainers, teamcoaches en technisch coördinatoren. Als zodanig heeft het bestuurslid intensief contact met de Technisch Manager Breedte Jeugd en met de Technisch Coördinatoren. Hij/zij bewaakt de balans tussen technische professionalisering en verenigingsbelangen.

Taken en aandachtsgebieden

§  Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Jongste Jeugd (E8/maxi’s, E6/mini’s, F-jes, benjamins, funckey’s). Primair verantwoordelijk voor de hockey ontwikkeling van de doelgroep. Mede verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het technisch kader van de vereniging. Tijdsbeslag ca. 10-15 uur per week.

§  Is verantwoordelijk voor het aantrekken, de begeleiding en de ontwikkeling van (hoofd)trainers in overleg met de technisch manager.

§  Is verantwoordelijk voor het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten van trainers en coaches.

§  Coaching Academy in samenwerking met Bestuurslid Breedte Junioren.

Communicatielijnen (intern)

Het bestuurslid communiceert bij zijn/haar werkzaamheden met:

§  De Technisch Manager Jongste Jeugd;

§  De voorzitters van de commissies die onder hem/haar vallen;

§  De overige bestuursleden en dan met name de bestuursleden Teamondersteuning en Top Jeugd.

Rapportagelijnen (intern)

Het bestuurslid Breedte Jeugd en Jongste Jeugd rapporteert over zijn/haar werkzaamheden aan het Schaerweijde hockeybestuur.

Functieprofiel

§  Ervaring met hockey, bij voorkeur als speler dan wel als coach;

§  Affiniteit met een sportvereniging en de daarmee samenhangende inzet van vrijwilligers en professionals;

§  Verbinder, goede organisator en communicatief sterk;

§  Kan fungeren als boegbeeld van de breedtesport.

Competenties

Het bestuurslid Jongste Jeugd is:

§  Beleidsmatig; in staat om een goede organisatie neer te zetten;

§  Kan vrijwilligers enthousiasmeren en stimuleren om een bijdrage te leveren;

§  Leidinggevende kwaliteiten: goede omgang met en aansturing van de professionals;

§  Kwaliteits- en kostenbewust;

§  Teamplayer.

Integriteit

Twee partners kunnen niet samen in het hockey bestuur zitten. Een partner kan niet voorzitter zijn van een commissie dat valt onder verantwoordelijkheid van de partner die bestuurslid is.VACATURE: Technisch coördinator Meisjes AFunctie

TECHNISCH COÖRDINATOR

Plaats in de organisatie

De technisch coördinator rapporteert aan de manager TC.

 

De technisch coördinator wordt benoemd door de manager TC van de lijn.

Kandidaten worden binnen de junioren breedte commissie eerst voorgedragen, vóór ze worden gevraagd.

Korte omschrijving

 

Taken en aandachtsgebieden

Is verantwoordelijk voor:

 • De hockey technische en tactische begeleiding van de coaches.
 • De technisch coördinator stimuleert de overdracht van speelstijl, hockey-taal en coaching vaardigheden, [van en naar de coaches in samenwerking met de SCA en de hoofdtrainer].
 • Signaleert de behoefte aan en initieert begeleiding bij coaches om de brug te slaan tussen de theorie en praktijk.
 • Is mede verantwoordelijk voor de organisatie van (ouder)informatieavonden, selectietrainingen en coachavonden samen met de LC
 • Geeft signalen door van ontwikkelingen, problemen en kansen op teamniveau naar het junioren breedte commissie.
 • Conformeert zich en draagt het beleid uit van de club
 • De technisch coördinator benoemt de coaches na voordracht in de junioren breedte commissie.

Teamvormingsproces

 • De technisch coördinator bezoekt een aantal keer per jaar alle teams van de lijn om de technische ontwikkelingen van de spelers en het team te volgen, bij te sturen, te versnellen en te beoordelen.
 • Coördineert het beoordelingsproces van de individuele speler met behulp van beoordelingsstaten van de coaches en trainers.
 • Stelt het team voor volgend seizoen samen met behulp van alle beoordelingsgegevens en de uitkomsten van de selectietrainingen c.q. beleidsafspraken.
 • Maakt de eindevaluatie van spelers en van het team samen met de hoofdtrainer en de lijn coördinator. In overleg met junioren breedte commissie en de jongste jeugd commissie. 

Communicatielijnen (intern)

De technisch coördinator is aanspreekpunt voor de coach. In situaties, waar de ouders en de coaches er niet uit komen helpt de technisch coördinator.

 

De technisch coördinator stemt af met de hoofdtrainer, technisch manager en lijn coördinator.

 

De technisch coördinator overlegt met de manager TC’s.

Rapportagelijnen (intern)

De lijn coördinator rapporteert over zijn werkzaamheden aan de Manager LC’s

Competenties

Organisatievermogen

Integriteit

Discreet

Communicatie vaardigheden

Hockey kennis

Integriteit

Een technisch coördinator kan niet gelijktijdig manager/coach zijn in dezelfde lijn.

Bij de JJ vanwege de speeltijden, ook niet van andere lijnen

De partner van de technisch coördinator kan niet coach of manager zijn in de dezelfde lijn.

 

De technisch coördinator moet een Verklaring van Onbesproken Gedrag overleggen.

 


VACATURE: Commissielid SCA


Beheer en administratie werkzaamheden SCA.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Alle administratie en financiële afwikkeling rond (jeugd)trainers van de SCA
 • Alle data mbt naw, gevolgde opleidingen SCA, ervaring, etc
 • Absentielijsten spelers bij trainingen
 • Absentielijsten trainers bij trainingen/wedstrijden
 • Vereenvoudigen declaratie, naar vaste bedragen per termijn ism met kasbureau en penningsmeester HB
  • uitkeren obv vooraf berekende kosten obv aantal trainingen/wedstrijden.
  • monitoren aanwezigheid trainer bij trainingen/wedstrijden; eventueel corrigeren (plus/min) als blijkt gedurende seizoen dat inzet afwijkt van begroting.
  • bij overname van de training: onderling verrekenen
 • Ism met penningmeester HB administratie overzetten naar een digitaal systeem (absentie, bijvoorbeeld in Lisa)
 • (financieel) beheer en uitgifte/afgifte van de trainers jassen en SCA coaching mappen en zal hiervoor verbonden worden met de materiaalcie.

 

Meld je nu aan bij [email protected] en laat ons weten wat je graag zou willen doen.