header foto header foto header foto header foto
Algemeen Clubevents Jeugd Senioren Top Vacatures
 
In onderstaande documenten kunt u het aannamebeleid van Schaerweijde Hockey aantreffen.


Opzet Jongste Jeugd en D-beleid en uitvoering

 

Enige tijd geleden heeft de KNHB een oproep gedaan om zorgvuldig om te gaan met het samenstellen van teams en om het ontwikkelingsproces van een kind op een juiste wijze te faciliteren. 

 

(zie: https://www.knhb.nl/nieuws/stoppen-met-selectietrainingen-in-de-jeugd-dit-is-waarom.

 

Verschillende media (recentelijk nog in een uitzending van De Monitor) hebben aandacht aan het onderwerp besteed en ook op Schaerweijde zelf is de oproep van de KNHB niet onbesproken gebleven. 

 

De oproep van de KNHB komt voort uit een bredere visie van de bond op de ontwikkeling van jonge hockeyers in de leeftijd tot en met 12 jaar. Deze visie heeft de KNHB ontwikkeld in nauw overleg met wetenschappers, de technische staf van de KNHB (bondscoaches) en diverse kaderleden van verenigingen. 

 

Visie op de ontwikkeling van jeugd hockeyers KNHB tot en met de D-jeugd

Tot de leeftijd van twaalf jaar moeten kinderen vooral plezier hebben in sporten, verschillende sporten beoefenen, motorische vaardigheden opdoen en in hun eigen sociale omgeving dicht bij de vereniging met vriendjes en vriendinnetjes spelen, aldus de KNHB. Naast de stress die selectietrainingen met zich meebrengen, is het lastig om op zo’n jonge leeftijd talent te herkennen. Bij veel kinderen drijft het talent pas op latere leeftijd naar boven. Het heeft dus nog geen zin om al zo vroeg scherp te selecteren. 

 

Met betrekking tot de opleiding van jeugdleden tot en met de D-jeugd (tot 12 jaar)  heeft de KNHB een aantal richtlijnen geformuleerd die nu niet volledig overeenkomen met de praktijk zoals we die op Schaerweijde kennen. Beknopt weergegeven betreft het de volgende richtlijnen: 


 • tot en met de D-jeugd moet de nadruk liggen op plezier maken, spelen en ontdekken;  
 • tot en met de D-jeugd moeten spelers niet vaker dan 2 keer per weer georganiseerd trainen; 
 • tot en met de D-jeugd moeten alle spelers hetzelfde aanbod aan training krijgen; 
 • tot en met de D-jeugd heeft selecteren minder tot geen zin;  
 • tot en met de D-jeugd moeten er meer gelijkwaardigere teams worden geformeerd;  
 • tot en met de D-jeugd moet hockeyen in de eigen omgeving worden gestimuleerd. 


Visie Schaerweijde op de ontwikkeling van jongste jeugd hockeyers tot en met de D-jeugd

Het afgelopen half jaar heeft de Jongste Jeugd- en Breedte commissie en Top samen met de Technisch Coördinatoren, andere clubs in de regio  en via een haardvuursessie, besproken hoe wij als vereniging invulling willen geven aan de oproep van de KNHB en de door de KNHB geformuleerde richtlijnen.

Waar het de ontwikkeling van jeugd spelers en speelsters tot 12 jaar aangaat zijn de belangrijkste punten die hieruit naar voren zijn gekomen:  


 1. Gelijke kansen voor iedereen.
 2. Verbeteren kwaliteit trainingen van alle lijnen.
 3. Voldoende uitdaging voor iedereen op zijn/haar ontwikkelniveau.
 4. Focus in Jongste Jeugd niet op presteren, wel op spelen, ontdekken en plezier maken.


Benjamins, F-lijn, E6-lijn

Bij de Benjamins, de F-jes en de E6-tallen wordt niet geselecteerd en worden de spelertjes niet ingedeeld op basis van puur technisch/tactisch niveau of mogelijk talent. Bij het indelen van de teams in deze categorieën is het doel tot teams van gelijkwaardig niveau te komen. Om daar in de praktijk uitvoering aan te geven observeren we wel, maar met als enig doel tot teams te komen van gelijkwaardig niveau. Dat observeren doen we, ondanks het niet selecteren, omdat in de f-jes en mini’s de eerste contouren van het (ambitie)niveau van een spelertje, zij het incoherent, zichtbaar worden. 

 

Schaerweijde onderkent daarmee dat de ontwikkeling van spelertjes op deze leeftijd een dermate grillig verloop heeft dat daar nog nauwelijks een definitief oordeel over te geven is. 

Voorts staat bij spelertjes van deze leeftijd breed motorisch ontwikkelen en plezier centraal en wordt niet resultaat gericht opgeleid.

 

-       Wij bieden trainingen aan die divers zijn, gericht op de hockey- en andere balsporten. 

-       Wij bieden voor iedere afzonderlijke lijn dezelfde trainingsuren aan.  

-       Wij bieden vanaf de 6-tallen 2 trainingsmomenten aan, niet eerder.

-     Wij bieden voor iedere afzonderlijke lijn dezelfde trainingsstof aan (wel rekening houdend met ontwikkelsnelheid per individu). 

-       Wij vormen in de maxi’s een gelijkwaardige teamsamenstelling middels intrinsieke motivatie en vormend talent. Zo behouden we alsnog de wens van de KNHB in ons beleid.  

-       Wij bieden vanaf de 8-tallen 2x een half uur extra training aan voor degene die dat wilt, gericht op individuele (technische) ontwikkeling.

 

Vanaf de E8 leeftijd starten we met indelen van teams en opleiden van kinderen aan de hand van teams die geformeerd worden op basis van motivatie en vormend talent. Bij de E8 betekent dit dat we 2 teams zullen gaan vormen met kinderen die daarin op vergelijkbare sterkte spelen. 

De overige spelers in de E8-tallen worden zo ingedeeld dat ook in deze groep steeds teams van vergelijkbare sterkte ontstaan. Ook kan hier rekening worden gehouden met sociale voorkeuren.

 

E8-lijn

Wij geloven dat het voor spelertjes in deze lijn voor elk niveau het leukst is om met spelers van vergelijkbaar (ontwikkel)niveau te spelen en te trainen. We zijn dat als fundamenteel onderdeel van het (hockey)plezier op deze en latere leeftijd.  

Dat houdt in dat vanaf de E8-tallen er meer gelijkwaardige teams worden gevormd op basis van intrinsieke motivatie, vormend talent en vergelijkbare sterkte (Cohorten-systeem). Wij zijn ons er daarbij terdege van bewust dat het op deze leeftijd nog steeds erg moeilijk is uitspraken te doen over de potentiële kwaliteit van een spelertje en de algehele opleiding van de spelertjes blijft dan ook zo breed mogelijk waarbij het trainingsaanbod gelijk en van gelijk niveau blijft.  


 • Wij bieden vanaf de E8-tallen 2x een half uur extra training aan voor degene die dat willen, gericht op individuele (technische) ontwikkeling;
 • Wij formeren de teams komend seizoen zodanig in cohorten, dat deze teams van vergelijkbare sterkte zijn. Dit geschiedt in de hele lijn. Wel kan hier rekening worden gehouden met sociale voorkeuren;
 • Wij zullen, net zoals dit seizoen, de E8-teams met 3-4 groepen tegelijkertijd op hetzelfde veld trainen, waarbij ze hetzelfde programma volgen en door dezelfde trainers worden begeleid.


Gedurende het seizoen 2019-2020 zal de nieuwe methodiek voor het indelen van de E8-tallen worden geëvalueerd. 

 

De Technische Staf blijft verantwoordelijk voor de invulling van de trainingen, en bepaalt ook wanneer het al dan niet wenselijk is om de training in te vullen met gezamenlijke oefeningen of partijtjes.  

 

D-lijn

Allereerst dient opgemerkt te worden dat wij vanuit Schaerweijde het idee steunen om tot en met de D-categorie geen formele selectie te organiseren. Daartegenover staat dat er momenteel nog geen goed alternatief voor handen is om spelers uit verschillende jaargangen met elkaar te vergelijken zonder een dergelijk controlemoment. We denken aan een spelvolgsysteem om dit te ondervangen. Maar dit zit in de premature ontwikkel fase. Het technisch kader is goed op de hoogte van de kwaliteiten van de verschillende spelers, maar in de toekomst willen ze spelers nog beter volgen in hun ontwikkeling.


 • Wij geloven dat het ook voor spelertjes in de D-lijn, voor elk niveau, het leukst is om met spelers van vergelijkbaar (ontwikkel-)niveau te spelen en te trainen. We zien dat als fundamenteel onderdeel van het (hockey-)plezier op deze en latere leeftijd;
 • Wij delen spelers in op basis van gedrevenheid, intrinsieke motivatie, ambitie, technische en tactische vaardigheden en sociale inpasbaarheid;
 • Wij delen de D1 en de D2 in op sterkte;
 • Wij mixen de teams vanaf het 3e team meer o.b.v. cohorten i.p.v. lineair (lineair = indelen van goed naar minder goed). Samenstelling van de cohorten, zal afhankelijk zijn van de samenstelling van de teams van het betreffende jaar;
 • Wij streven zoveel mogelijk naar een zo evenredig mogelijke verdeling tussen 1e en 2e jaars spelers binnen de D-lijn.


Qua trainingsaanbod en duur, het volgende:


 • D1 en D2 trainen 3 keer 1,5 uur;
 • D1 en D2 trainen 1 kaar per week samen;
 • Bij de D1 is het 3e trainingsmoment facultatief in het geval kinderen een andere sport willen beoefenen;
 • Bij de D2 is het 3e trainingsmoment faculatatief, zonder restricties én met aanpassing van contributie; 
 • Voor spelers vanaf de D3 die 3x willen trainen, bestaat de mogelijkeheid zich op te geven voor een 3e trainingsmoment tegen een vergoeding;
 • Vanaf de D3 zullen de teams periodiek in een carrousel trainen, zodat zowel trainers als jeugdtrainers gewisseld worden. 


Wij realiseren ons ter degen dat we met ons nieuwe beleid en invulling niet iedereen tevreden zullen stellen. Desalniettemin geeft bovenstaande veel houvast en duidelijkheid over de wijze waarop wij als Schaerweijde omgaan met plezier, persoonlijke ontwikkeling en prestatie van het kind.

 

 

April 2020

 

Top Jeugd

Bestuurslid Top

Technisch Manager ABC 

Niek van Exel

Razwan Ahmed

HoTo

Bestuurslid Jongste Jeugd en Breedte Jeugd

+

Jongste Jeugd Commissie

Breedte Jeugd Commissie

Merijn van Meer


Jongste Jeugd Commissie

Manager TC’s Jongste Jeugd

Manager LC’s Jongste Jeugd

Technisch Manager JJ en Breedte Jeugd

Sofie van Essen

Marieke Kerssemakers 

Lenie Pierik

Breedte Jeugd Commissie

Manager TC’s Breedte Jeugd

Manager LC’s Breedte Jeugd

Technisch Manager JJ en Breedte Jeugd

Merijn van Meer 

Linda Noordzij

Lenie Pierik

 

Beleid is ontwikkeld in samenwerking met het Hockey Bestuur.